JIO:n säännöt


Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO ry:n Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Insinööriopiskelijat JIO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä. Yhdistyksen pöytäkirja kielenä on suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä:
● henkisten
● ammatillisten
● yhteiskunnallisten
● muiden vastaavien etujen ajaminen

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n alaisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, paikallisorganisaationa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

● harjoittaa koulutus­ ja julkaisutoimintaa
● järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia
● jarjestää jäseniä yhdistäviä tilaisuuksia
● toimii jäsentensä etujen ajamiseksi

4§ Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

● perustamaan rahastoja
● ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
● asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla­ ja huvitilaisuuksia
● harjoittamaan kustannus­ ja julkaisutoimintaa
● omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia tavaroita, kiinteistöjä ja arvopapereita
● harjoittamaan liiketoimintaa

5§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Jyväskylässä insinööri tai muuta tekniikan alan ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet sekä sitoutuvat täyttämään jäsenvelvollisuudet.

Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia­ ja kannattajajäseniä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä tai oikeuskelpoisiayhteisöjä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenyys on voimassa kalenterivuoden loppuun.

6§ Jäsenvelvollisuudet ja ­oikeudet

Jäsenen tulee

● Noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä
● Suorittaa kunnia­ ja kannattajajäseniä lukuunottamatta yhdistyksen kokouksen määräämä liiton liittokokouksen päätöksen mukainen jäsenmaksu

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo­, puhe­ ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.
Kunnia­ ja kannattajajäsenillä on läsnäolo­ ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsennyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksesta.

8§ Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut velvollisuudet täyttämättä.

9§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kahdesti vuodessa kevät­ ja syyskokoukseen.
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä oppilaitoksen ilmoitustaululla vähintään kaksi (2) viikkoa
ennen yhdistyksen kokousta.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos yksi viidesosa (1/5) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

● esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastuskertomus
● päätetään tili­ ja vastuuvapauden myöntämisestä.

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun 15. päivään mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

● Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri
● Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja tarpeen vaatiessa varajäsenet
● valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
● vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio

10§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja nollasta
kahdeksaan (0­8) jäsentä sekä lisäksi nollasta kahteen (0­2) hallituksen varajäsentä.
Hallituksen varajäsenet ottavat vastaan hallituksesta eroavien tai erotettujen jäsenten tehtävät.
Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen
puolesta.

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.
Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on
kalenterivuosi. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun 15.päivään mennessä.
Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä, joiden tehtävät, resurssit ja kokoonpanon se määrää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet
jäsenistä on paikalla.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallituksen määräämä toimihenkilö kaksi aina yhdessä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11§ Liiton oikeudet

Liitolle annetaan tilintarkastusoikeus yhdistyksen asioihin.
Liiton edustajalla on läsnäolo­ ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa.
Liitolle on lähetettävä tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

12§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa viisikuudesosa (5/6)
enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava aina liiton hallituksen vahvistettavaksi.

13§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on viisikuudesosa (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa. Kokousten väli pitää olla ainakin yksi (1) kuukausi ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen varat on luovutettava liitolle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.